عربده کشی نکنیم

هر کس هر چی میگه ژست من خیلی دانای کلم میگیره و شروع میکنه با چندش آورترین لحن ممکن و حالت عربده کشی سخنرانی کردن وقتیم کلافه میشی جیغ زنان و هر چه لیاقت خودشه گویان میذاره میره خدایا مرگ بده که خودش نجات از دست این ملعون کثیف و رذله...
  • ماهی کوچولو

ماه و ماهی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan